Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18/4437
193 views • December 7, 2022

Canada Expands Assisted Suicide law, US Senator Warns of Expansion

NTD News
NTD News
Assisted suicide in Canada is on the rise. Ottawa-based reporter Rupa Subramanya and Montana state senator Carl Glimm say the practice is expanding even further.
Comment 0