Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • November 18, 2022

参议员霍利HawleyMO抨击联邦调查局局长克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 离开法定要求的委员会听证会去度假。霍利:“所以你要去度假?”雷:“我是,是的”

ACM盟传媒
ACM盟传媒
Show All
Comment 0