Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • December 30, 2021

紐約警察在餐廳驅趕包括幾歲小朋友在內的家庭,表示他們沒有疫苗證明,並且用大聲公當眾警告,如果不離開將會以「擅自闖入」罪名拘捕

啤梨頻道 BarryMa TV
Comment 0