Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
230 views • May 10, 2022

China Analyzing Russia–Ukraine War: CIA

NTD News
NTD News
In an interview with the Financial Times, CIA director William Burns said Chinese leadership is carefully weighing the Russia-Ukraine War. Burns says China has been struck by the ways in which Ukrainians have resisted Russian aggression.
Show All
Comment 0