Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
alertWe're processing this video. Check back later.
This video is still being processed. Video quality may improve once processing is complete.
0 views • June 4, 2021

在全球要求對中共病毒起源進行新調查的呼聲下,加拿大眾議院通過議案,命令該國公共衛生局在48小時內公佈,與武漢實驗室合作的相關原始文件。| #香港大紀元新聞頻道2

Comment 0