Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • September 27, 2022

Steelmakers Struggle Across Europe Amid Energy Crisis

NTD News
NTD News
Energy costs have forced steelmakers to cut output across Europe. The cuts could lead to mass plant shutdowns. NTD has more on the industry that contributes tens of billions of dollars to the region's economy.
Comment 0