Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
322 views • November 8, 2021

美군부,CA 주지사 전격 체포. 살인백신 3차 접종한 후 의식이 없는 상태에 빠졌다. 충격적이다. ! #641. 211108

참믿음자유
美군부,CA 주지사 전격 체포.살인 백신 3차 접종 후 의식 없는 상태에 빠졌다. 살인 백신의 3차 접종의 충격! #####641. 211108
Comment 5