Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79 views • October 2, 2021

미국 전역을 횡단하며 진실을 전파하다, '악마 중공을 타도하자' 자동차 퍼레이드 뉴욕에서 출발

[NTDTV, NTDAP(아시아태평양)TV 중문판 2021년 9월 30일 뉴스] 현재 전 세계 각국은 점차 중국 공산당의 위협에 눈을 뜨고 집중하고 있으며 사람들 사이에서도 서민들도 끊임없이 중공에 저항하는 '반중공' 운동이 펼쳐지고 있습니다. 최근 '세계탈당센터'에서 시작한 '악마 중공을 타도하자', '중공을 종식시키자' 자동차 퍼레이드가 뉴욕 시민들도 자발적으로 참여하여 중공의 잔혹성을 이해하고 중공의 악행을 저지할 수 있기를 바라는 마음에서 미국 전역에서 카 퍼레이드를 벌였습니다. 악마 중국 공산당(중공) 종식 서명 운동에 참여하기: https://endccp.com/ko/
Show All
Comment 0