Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
202 views • July 7, 2022

러, 미사일로 HIMARS 파괴, 마녀사냥에 시달리는 전 오스트리아 외무장관

참믿음자유
러시아 미사일로 HIMARS 파괴/마녀사냥에 시달리는 전 오스트리아 외무장관, 현실 직시하라.
Comment 0