Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
140 views • September 9, 2022

MLB to Adopt Rules to Improve Pace of Play

NTD News
NTD News
Major League Baseball will adopt rules to improve pace of play, starting in 2023. The sports weekend schedule includes a U.S. Open semifinal match Friday night and a full slate of baseball.
Comment 0