Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
127 views • March 7, 2022

시진핑 딸 미국 꿈 깨진다 / 중공, 이중국적 불허, 미 구아이링은│칸중국 코리아 뉴스

2022-2-12 이태연 보도 소식1. 시진핑 딸 미국 꿈 깨진다? 소식2. 중공, 이중국적 불허, 미 구아리링은? - 출처: 《칸중국》코리아 https://youtu.be/glHe0z1DsuY 더 빠른 소식을 원한다면 《칸중국》코리아 유튜브 채널을 구독하세요. https://www.youtube.com/channel/UCm7fmBqDjPe4vxvR9eY7ljQ
Show All
Comment 0