Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
162/4437
108 views • November 11, 2022

North Korean Missile Is Soviet-Era: South Korea

NTD News
NTD News
North Korea is launching more missiles into the ocean near South Korean waters. But according to the country's southern neighbor—some of the debris discovered from an earlier launch was part of a Soviet-era missile.
Comment 0