Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • June 27, 2022

Mike Adams They' re poisoning the food creating Frankenfoods! Mike Adams: eles estão contaminado os alimentos criando comidas frankstein.

A Verdade está nua!
Mike Adams They' re poisoning the food creating Frankenfoods! Mike Adams: eles estão contaminado os alimentos criando comidas frankstein.
Comment 0