Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
220 views • June 17, 2022

《中國第一大儒學家——梁漱溟》(五)懷仁堂會議上,梁漱溟和毛澤東發生了激烈爭吵,他對毛寸步不讓,最終,和毛徹底斷交。他開始深居簡出,因此幸運地與中共「鳴放」後抓右派的政治運動擦肩而過。文革後,紅衛兵抄了梁漱溟的家,兩個兒子也不敢跟他來往,梁漱溟對這一切淡然視之,他進入了心靈的習靜狀態……

香梅時段
香梅時段
本節目優美客賬號:https://www.youmaker.com/c/yaRL19bVO06D 本節目Safechat賬號:https://safechat.com/u/xiang.mei
Comment 0