Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • May 2, 2021

新修订的“海上交通安全法”扩张海权:“管辖海域”、“紧追权”!(20210501第2186期)

徐杰慢半拍
徐杰慢半拍
徐杰会员网站:https://www.xujieusamedia.com/ 会员网站,年费100美金,请用Paypal打来,并注明您注册的邮箱地址。 您汇款后,我们会在两个工作日内开通您发言的权利(不会关联境外账户的麻烦走淘宝代付,谢谢! )。 汇款链接,注意注明邮箱!:http://paypal.me/xujie950331 (如果您对服务不满,可按月退钱。按百分比把年费中没有用到的剩余月数退还给您,退款将在14个工作日内退给您) 比特币打赏: Blockchain.com:1KDqHtV1PspdhLdQSQvbce8AioTaMiDtXQ Paypai打赏: http://paypal.me/xujie950331 苹果播客:徐杰慢半拍 徐杰慢半拍----徐杰的商店https://teespring.com/stores/19651123 ZELLE:电话: +16264931363 邮箱:xujie19651123@gmail.com 支票邮寄地址:695 W Holt Ave104 Pomona CA 91768 开户行:美国银行Bank of America YouTube 频道会员https://www.youtube.com/channel/UCrmRhJoIXkaCPJLX_mqnbqQ/join 1, 慢半拍忠实听众-------29,99每月 2,慢半拍频道会员-------99,99每月 ******************************************************************* 不会关联境外账户的麻烦走淘宝代付, (或者给我发电子邮件: xujie19651123@gmail.com ) 谢谢! ******************************************************************
Show All
Comment 0