Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,742 views • January 26, 2022

메타버스란? 메타버스가 우리 생활에 앞으로 미치게 될 영향 / 메타버스 세상이 펼쳐진다

우리 앞에 다가오고 있는 메타버스 세상! 불가피하게 받아들여야 한다면 반드시 알아야 할 필요가 있습니다. 이런 메타버스를 우리는 어떻게 받아들여야 할까요? 추천 채널 하바예 https://www.youtube.com/channel/UCAOSocqA-qfbue0z4NzQ4iA 성문기독학교 https://www.youtube.com/channel/UCYIEmZZkRnqsA8ph2HOaYJA
Show All
Comment 0