Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • January 29, 2022

距地球四千光年 神祕物體持續發射強大電波|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20220129

在靠近地球的星空,天文學家意外觀測到一個神祕物體。它每隔近20分鐘就會發射出強大的無線電波,規律性讓人吃驚。 這一天文發現週三發表在《自然》(Nature)雜誌上。 這個神祕物體離地球大約4000光年,它每隔18分18秒就閃亮一次,持續30到60秒。這種規律性極強的閃亮超出了科學家的想像。 2020年底,天文學家在掃描宇宙無線電信號時,發現了這個神祕物體。澳大利亞國際射電天文學研究中心(ICRAR)科廷大學(Curtin University)的天文學家赫爾利·沃克(Natasha Hurley-Walker)說,她的團隊意外觀測到了這個物體。 研究人員推測,這可能是一顆具有超強磁場的中子星,但目前還不清楚它為何能夠如此有規律地在天空閃亮。 #油管言論審查​​ #新唐人亞太台搬家中​​ 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3ag6Trt ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0