Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
480 views • August 5, 2022

San Francisco District Attorney Revokes Over 30 Misdemeanor Drug Pleas

NTD News
NTD News
The new district attorney in San Francisco is making changes in response to the city’s drug problem. She announced a new policy to hold drug dealers accountable and revoke misdemeanor pleas from offenders.
Show All
Comment 0