Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • June 22, 2021

6月18日, 關注香港的英國非政府組織「香港監察」6月18日發文表示,英國政府有越來越多的證據和方法,來制裁特首林鄭月娥等香港官員,強調英國沒有理由不採取行動

6月18日, 關注香港的英國非政府組織「香港監察」6月18日發文表示,英國政府有越來越多的證據和方法,來制裁特首林鄭月娥等香港官員,強調英國沒有理由不採取行動。
Comment 0