Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • March 27, 2022

【林瀾時間】川普普京簽聲明,美俄和解曾有望,2年後為何急轉直下?戈爾巴喬夫闢謠,「北約不東擴」是超大誤解;美俄崩裂誰作祟,雙方同犯一個錯誤;北約存亡,美國拉鋸內幕。 | #林瀾對話

林瀾對話
林瀾對話
#林瀾對話 #美俄和解 #北約不東擴 川普普京簽聲明,美俄和解曾有望,2年後為何急轉直下? 戈爾巴喬夫闢謠,「北約不東擴」是超大誤解; 美俄崩裂誰作祟,雙方同犯一個錯誤; 北約存亡,美國拉鋸內幕。 傾聽未被傾聽的聲音; 質疑不可質疑的對象; 在細節中找尋真相, 在宏觀處洞察先機。 - ⭕️捐款: https://donation.ntdtv.com/ 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 ⭕️林瀾對話:https://www.youtube.com/channel/UC_wRsYpCP2kuql6BuTM7W_g?sub_confirmation=1 ⭕️林瀾對話·會員頻道:https://www.youlucky.biz/linlan ⭕️歡迎訂閱Youmaker:https://www.youmaker.com/channel/4fee9c56-a409-4577-af82-26c9d412e207 ⭕️新唐人You Tube頻道:https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/ ⭕️新唐人新聞:https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ⭕️新唐人電視台:https://www.ntdtv.com/b5/ ⭕️新唐人Twitter:https://twitter.com/NTDChinese ⭕️新唐人Facebook:https://www.facebook.com/NTDChinese/ ⭕️新唐人大紀元聯合爆料平台:+1 (201) 614-3989;talkdjy@gmail.com 【林瀾時間】川普普京簽聲明,美俄和解曾有望,2年後為何急轉直下?戈爾巴喬夫闢謠,「北約不東擴」是超大誤解;美俄崩裂誰作祟,雙方同犯一個錯誤;北約存亡 美國拉鋸內幕 | #林瀾對話
Show All
Comment 0