Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
106/490
200 views • July 29, 2022

119-Year-Old Woman Loved Sugary Drinks

NTD News
NTD News
Why is it that some people beat all the odds? A Japanese lady, aged 119 years old, loved sugary drinks! What other factors featured in this super-centenarian’s life?
Comment 0