Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
115 views • June 21, 2021

中共出賣了哪些中國領土, 共產黨就是最大的賣國賊 How many Chinese land CCP has sold。

中共出賣了哪些中國領土, 共產黨就是最大的賣國賊 How many Chinese land CCP has sold。
Comment 0