Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
85 views • October 13, 2021

買房第一報價就成功?!房市趨緩好買嗎|首次購房 佛州有錢買不到|德州買房只有這樣 你別無選擇【美國地產熱點】

美國地產熱點
佛州買房、德州買房,以至在全美買房,疫情之後都更加困難了,現在房市降溫會改變什麼嗎?上一次我談到今年買房的最佳時機可能快來了!但依然不會很輕鬆,簡單地說,這一集我想把大家再拉回現實面,看清市場樣貌,但同時也不要放棄希望,我相信今年底進入市場的機會確實比較容易。 0:00 美國買房 0:52 佛州買房 01:55 洛杉磯買房 02:16 德州買房 03:11 印第安納波利斯也瘋狂 04:04 有利買家的機會正打開 06:34 用我自己的話說買房 #美國買房 #美國地產 #美國房市 #佛州買房 #德州買房 #全美房市 #秋季購房 #奧蘭多 #紅州 #洛杉磯 #達拉斯 #奧斯汀 #德州地產 #佛州地產 #首次購房 #貸款買房 #全美房價 #美國房屋銷售 #美國地產熱點 美國買房第一次報價就成功?!房市趨緩好買嗎|首次購房 佛州有錢買不到|德州買房只有這樣 你別無選擇【美國地產熱點】
Show All
Comment 0