ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • February 18, 2023

Elezioni 2020, Zuckerberg nei guai per corruzione, 400 milioni “donati” in Wisconsin

NTD Italia
NTD Italia
Zuckerberg è nei guai: il procuratore speciale scopre che 400 milioni di dollari di fondi elettorali hanno violato le leggi dello Stato sulla corruzione Il procuratore speciale, nominato per verificare le elezioni del 2020 nel Wisconsin, ha presentato il rapporto sui risultati delle indagini, e ha stabilito che i milioni di dollari donati da Mark Zuckerberg per le elezioni nello Stato hanno violato le leggi sulla corruzione link originale: https://youtu.be/mxDNZJKdryI #MarkZuckerberg #FondiElettoraliWisconsin #ElezioniUSA2020
Show All
Comment 0