Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10782
190 views • August 13, 2022

Southern California Residents Bargain Hunt in Mexico

NTD News
NTD News
With 40-year-high inflation and grocery costs skyrocketing, what is an average American family to do to put food on the table? Southern California residents go where groceries are cheaper—Mexico.
Comment 0