Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
387 views • August 10, 2021

音乐视频:师尊带我走正路 (正见天音网)

师尊带我走正路 作词:清空 作曲:李子墨 视频:新韵 师尊带我走正路 一步一程细呵护 大法洗尘正念出 再造之恩天地厚 师尊带我走正路 一时一刻长庇佑 扫尽阴霾破万阻 再塑神体回天都 师尊带我走正路 一台一阶早铺就 助师正法兑誓约 天国众生喜迎候 师尊带我走正路 一生一世法中修 返本归真上天庭 佛恩浩荡颂千秋 师尊带我走正路 一生一世法中修 返本归真上天庭 佛恩浩荡 颂.... 千秋 颂千秋
Show All
Comment 0