ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • June 1, 2023

Vaccini mRNA negli animali, quali sono le conseguenze per gli esseri umani? P. 1

NTD Italia
NTD Italia
Facts Matter con Roman Balmakov All'insaputa della maggior parte delle persone, in questo Paese ci sono forti pressioni per aumentare in modo significativo l'uso della tecnologia mRNA e della terapia genica sul bestiame la cui carne finisce nei nostri supermercati. Manzo, maiale, agnello, pollo e tacchino potrebbero molto presto contenere residui dei vaccini mRNA con cui gli animali sono stati trattati. E forse già le contengono. Fonti: 🔵 Wisconsin Elderberry: https://ept.ms/3l7gTMy 🔵 ANIH Study: https://ept.ms/4240Krd 🔵 AAPHIS Info Sheet: https://ept.ms/3Azy7X9 🔵 Iowa State University: https://ept.ms/3n4kegR 🔵 Analysis: https://ept.ms/421FvXa 🔵 United Animal Health: https://ept.ms/3NhyUDV 🔵 Missouri Chamber of Commerce: https://ept.ms/3AC9Vnc link originale: https://www.theepochtimes.com/5-states-push-laws-to-limit-mrna-based-vaccines-in-our-food-facts-matter_5237455.html #VacciniAnimaliMRNA #TerapiaGenica #VacciniCommestibili
Show All
Comment 0