Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
568 views • August 25, 2021

[ATL] 마틴 컬도르프 박사 “COVID 봉쇄정책, 공중보건적 이유도 없는 정치방역” (하편)

NTD Korea
NTD Korea
[ATL] 마틴 컬도르프 하버드 의과대학원 박사 이번 인터뷰는 [상/중/하]로 총 3편으로 나가게 됩니다. 많은 관심과 시청 부탁드립니다. 23일자 (상편) “COVID 봉쇄조치, 역사상 최악의 공중보건 실패” 링크 https://kr.theepochtimes.com/share/593769 24일자 (중편) “COVID 백신, 꼭 맞아야 하는가?” 링크 https://kr.theepochtimes.com/share/593814 오늘은 세번째 인터뷰 중(하편)입니다. 하편 인터뷰 내용중 하이라이트 부분을 발췌 했습니다. - 박사님께서는 ‘그레이트 배링턴 선언’을 공동 발의 하신 분들 중 한 명이시기도 합니다. 제이 바타차르야, 수네트라 굽타 박사님과 함께 ‘집중 보호’라는 아이디어를 제시하셨죠. 이런 정보들을 공개해 부각시키는 과정에서 엄청난 반발도 있었을 것 같습니다. 겪으신 경험에 대해서도 말씀해 주시죠.
Show All
Comment 0