Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • June 8, 2023

정말일까$ 중국의 역할. #893. 20230607

믿음자유
믿음자유
과연 정말일까요? 미국 국무장관 토니 블링컨 중국 방문 중 처형 당했다. #893. 20230607
Comment 0