ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
320 views • August 15, 2022

就職難の中国 「卒業と同時に失業者に」

卒業イコール失業。中国ではよく言われることですが、中共ウイルスで打撃を受けた今年の労働市場においては、特にこの言葉が当てはまります。中共が、もはや年間経済目標を達成することはできないだろうと発言するほど、現在の経済状況は悪化しているようです。
Comment 0