เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
223 views • September 2, 2021

[카운터 펀치] 미국의 적들이 군사위원회에 침투했다면?

NTD Korea
NTD Korea
반갑습니다, ‘Counter Punch’를 진행하는 트레버 라우든입니다. 저희는 전 세계에서 진행중인 공산주의 혁명에 대해 알아보고 되돌릴 수 있는 방안을 모색해 보고자 합니다. ‘좋아요’를 눌러주시고 널리 알려 주십시오. 특히 이번 회는 가장 무서운 이야기 중 하나로 의미심장한 주제입니다. 현재 미국은 여러 전선에서 전쟁에 직면하고 있습니다. 북한, 중국이 있고, 북한은 태평양, 일본, 미국을 위협하고 있으며 중국은 남중국해를 위협하면서 하와이 연안에서 러시아와 함께 대규모 해상 훈련을 하고 있고 러시아는 우크라이나를 비롯한 발트해 연안국을 되찾겠다고 위협하고 있는데 개인적으로는 유럽 전체를 노리고 있다고 생각합니다. 그리고 중동, 이스라엘, 사우디아라비아를 위협하고 있는 이란도 있고요. 그리고 이들 국가들끼리는 동맹을 맺고 있다는 점을 알아야 합니다.
Show All
Comment 0