Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
76 views • January 28, 2022

總結六點,打臉寒國人的兩岸統一論:請扔了你的健保卡,撕了你的台灣護照!投奔大陸去做中國人!

公民老黑
公民老黑
波特王和攝圖日記每天懟大陸粉紅 今天我來懟一懟台灣粉紅 请朋友们动动手指点个赞吧,非常感谢! 各位家人们,老铁们 三联666,走一波关注 点一个赞!
Show All
Comment 0