Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
185 views • September 28, 2021

전세계 파룬궁 수련생들, 중추절에 존경하는 스승님께 행복을 기원

[NTDTV 중문판 2021년 9월 21일 뉴스] 중추절을 맞이하여 전세계 각지의 파룬궁 수련생들이 가장 존경하는 파룬궁 창시자 리훙즈(李洪志) 선생님께 중추절의 행복을 기원했습니다. 전세계 각지의 파룬궁 수련생들이 스승님께 행복한 중추절을 기원합니다. "스승님 중추절의 행복을 기원합니다" "파룬궁은 좋습니다, "진선인(진실, 선량, 인내)은 좋습니다" 더 많은 파룬궁 수련생들의 실제 이야기를 알아보시려면 https://www.minghui.or.kr/archives/category/xiulian
Show All
Comment 0