Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
128 views • November 29, 2021

[낙마관원] 산시성 뤼량시 정법위 전 서기 류바오밍 파룬궁 박해 혐의로 조사

[NTDTV 중문판 2021년 10월 13일 뉴스] 중공 기율검사위원회는 11일 산시성 뤼량시 중공 중앙정치법률위원회(이하 '정법위') 서기 류바오밍(劉保明)이 심각한 기율과 법 위반 혐의를 받고 조사를 받고 있다고 밝혔습니다. 명혜망 보도에 따르면 류바오밍(劉保明)은 현지 파룬궁 수련생 박해에 가담했으며 파룬궁박해 국제추적조사기구(이하 'WOIPFG')에 의해 추적 조사를 받았습니다.
Show All
Comment 0