Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • February 21, 2013

션윈 링컨센터 관객 피드백

션윈 2013 월드투어 한국공연 "5,000년 문명의 부활" 세계 최정상의 중국 고전무용 무용수들 션윈 오케스트라의 오리지널 창작곡 실황 라이브 생동감 넘치는 배경 화면 & 정교하고 화려한 의상 미국에서 제작된 진정한 중국 전통 예술 대구: 2013년4월5일~7일 창원: 2013년4월9일 광주: 2013년4월11일 인천: 2013년4월13일~14일 서울: 2013년4월15일~16일 티켓예매: 1544-8808 보다 자세한 공연 정보: http://www.ShenYun.com
Show All
Comment 0