Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
141 views • July 6, 2022

서방의 대러시아 경제제재 효과가 없다.

참믿음자유
참믿음자유
서방의 대러시아 경제제재 효과가 없다. 서방의 대러시아 제재는 딥스테이트 카발의 사악한 범죄이다.
Comment 0